Κριτιδα

CRITIDA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η εταιρεία CRITIDA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ είναι εταιρεία συμβούλων παροχής υπηρεσιών στις επιχειρήσεις. Το αντικείμενο της δραστηριότητάς της συνοπτικά περιλαμβάνει: Υπηρεσίες αναδιάρθρωσης οφειλών και Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, Δραστηριότητες επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης, Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών.


ΠΕΛΑΤΗΣ:
Critida S.A.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ:
PHP, CSS, JAVASCRIPT, HTML

ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ:
Ιούνιος 2021

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:
critida.gr